بالا

سوره ص

تفسیر سوره مبارکه ص-جلسه 9- آیه 8 و 9 - 27-06-96
تفسیر سوره مبارکه ص-جلسه 8- آیه 8 - 27-06-96
تفسیر سوره مبارکه ص-جلسه 7- آیه 6و7 - 26-06-96
تفسیر سوره مبارکه ص-جلسه 6- آیه 6و5 - 25-06-96
تفسیر سوره مبارکه ص-جلسه 5- آیه 5و4 - 21-06-96
تفسیر سوره مبارکه ص-جلسه 4- آیه 3و4 - 20-06-96
تفسیر سوره مبارکه ص-جلسه 3- آیه 3و2 - 19-06-96
تفسیر سوره مبارکه ص-جلسه 2- آیه 1و2 - 14-06-96
تفسیر سوره مبارکه ص-جلسه 1- آیه 1و2 - 13-06-96
نمایش تعداد