بالا

سوره فصلت

تفسیر سوره مبارکه فصلت - جلسه 6- آیه 7 - 22-12-96
تفسیر سوره مبارکه فصلت - جلسه 5- آیه 6 و 7 - 21-12-96
تفسیر سوره مبارکه فصلت - جلسه 4- آیه 6 - 20-12-96
تفسیر سوره مبارکه فصلت - جلسه 3- آیه 4 و 5 - 19-12-96
تفسیر سوره مبارکه فصلت - جلسه 2- آیه 3 و 4 - 15-12-96
تفسیر سوره مبارکه فصلت - جلسه 1- آیه 1 الی 3 - 13-12-96
نمایش تعداد