بالا

سوره ق

تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 12 - آیه 18 و 19- 05-02-97
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 11 - آیه 17 - 29-01-97
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 10 - آیه 16 - 22-01-97
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 9 - آیه 14 و 15 - 23-12-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 8 - آیه 13 - 16-12-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 7 - آیه 11 و 12 - 09-12-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 6 - آیه 9 و 10 - 04-11-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 5 - آیه 7 و 8 - 27-10-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 4 - آیه 5 و 6 - 20-10-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 3 - آیه 3 و 4 - 06-10-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 2 - آیه 3 - 29-09-96
تفسیر سوره مبارکه ق - جلسه 1 - آیه 1 و 2 - 22-09-96
نمایش تعداد