بالا

سوره الغاشیه

تفسیر سوره مبارکه غاشیه- جلسه 4، 24-10-99
تفسیر سوره مبارکه غاشیه- جلسه 2، 03-10-99
تفسیر سوره مبارکه غاشیه- جلسه 1، 26-09-99
نمایش تعداد