بالا

سال تحصیلی 96-97

درس خارج فقه - جلسه 10- 27-06-96
درس خارج فقه - جلسه 9- 27-06-96
درس خارج فقه - جلسه 8- 26-06-96
درس خارج فقه - جلسه 7 - 25-06-96
درس خارج فقه - جلسه 6 - 21-06-96
درس خارج فقه - جلسه 5 - 20-06-96
درس خارج فقه - جلسه 4 - 19-06-96
درس خارج فقه - جلسه 3 - 14-06-96
درس خارج فقه - جلسه 2 - 13-06-96
درس خارج فقه - جلسه 1 - 12-06-96
نمایش تعداد