بر قرار کردن ارتباط جنسی با همسر چه حکمی دارد؟
بر قرار کردن ارتباط جنسی با همسر چه حکمی دارد؟

انواع لذت های جنسی و ارتباطات شهوانی با همسر دائم یا موقت جایز است. البته دخول از عقب و نزدیکی کردن از مقعد نیاز به رضایت و اجازه ی زن دارد.

سوال مشابه

 

کد سایت fa1004 کد بایگانی 0