آب کر چیست؟
آب کر چیست؟

باسمه تعالی

آب کر، بنا بر احتیاط، مقدار آبی است که حجم ظرف آن سی و شش وجب مربع باشد و چون هر وجب متعارف تقریباً 22 سانتی متر است، حجم آب کر تقریباً مساوی 383/328 لیتر می باشد.

2. آب کر در برخورد با نجاست، نجس نمی شود؛ مگر اینکه رنگ یا بو یا طعمش به سبب آن نجاست تغییر کند.

 
کد سایت fa1009
طبقه بندی موضوعی احکام آبها