آیا شخص پیری که نمازش را روی صندلی چرخ دار می خواند، می تواند مهر خود را روی بالشی قرار بدهد که آن بالش در دامن وی گذاشته شده است و کمی حرکت می کند؟
آیا شخص پیری که نمازش را روی صندلی چرخ دار می خواند، می تواند مهر خود را روی بالشی قرار بدهد که آن بالش در دامن وی گذاشته شده است و کمی حرکت می کند؟

باسمه تعالی

اگر امکان دارد، باید مهر را در جایی قرار دهد که در نظر عرف استقرار داشته باشد و اگر ممکن نیست، هرگونه که قادر است، انجام دهد. تکان ها مختصر که در نظر عرف با استقرار بدن و سجده گاه منافات ندارد، اشکالی به صحت نماز وارد نمی کند.

کد سایت fa105
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز