برای رفتن به سفر حج عمره آیا باید خمس پول لباس احرام و هزینه سفر داده شود؟
برای رفتن به سفر حج عمره آیا باید خمس پول لباس احرام و هزینه سفر داده شود؟

اگر پولی که با آن لباس احرام را تهیه کرده اید، از مواردی است که به آن خمس تعلّق می گیرد و زمان خمس آن فرا رسیده، باید خمس آن را بپردازید. بنا بر احتیاط واجب در این فرض، احرام شما با این لباس و اعمال شما با آن به ویژه طواف شما، خالی از اشکال نخواهد بود.

کد سایت fa1055 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس