اخذ سود علی الحساب از اوراق مشارکت چه حکمی دارد؟
اخذ سود علی الحساب از اوراق مشارکت چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در صورت رعایت قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران و رعایت حدود شرعی اشکال ندارد.

کد سایت fa1062
طبقه بندی موضوعی احکام ربا