آیا هنگام تطهیر مخرج نیز نباید رو یا پشت به قبله باشیم؟
آیا هنگام تطهیر مخرج نیز نباید رو یا پشت به قبله باشیم؟

باسمه تعالی

در موقع تطهیرِ مخرج بول و غائط، رو به قبله و پشت به قبله بودن اشکال ندارد.

کد سایت fa1071
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی