با چه چیز تطهیر مخرج غائط ممکن است؟
با چه چیز تطهیر مخرج غائط ممکن است؟

باسمه تعالی

در سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پاک مى‏ شود:

اول: آن که با غائط، نجاست دیگرى مثل خون بیرون آمده باشد.

دوم: آن که نجاستى از خارج به مخرج غائط رسیده باشد؛ مثلاً مقداری بول به مخرج غائط ترشح شده باشد.

سوم: آن که اطراف مخرج غائط بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.

در غیر این سه صورت مى‏ توان مخرج را هم با آب شست و هم با دستمال کاغذی، پارچه، سنگ و مانند این­ ها پاک کرد؛ اگر چه شستن با آب بهتر است. بنا بر احتیاط باید این اشیاء خشک باشند و چنانچه رطوبت کمى داشته باشند که به مخرج سرایت نکند، اشکال ندارد.

کد سایت fa1075
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی