چگونه مخرج بول تطهیر می شود؟
چگونه مخرج بول تطهیر می شود؟

باسمه تعالی

مخرج بول با غیر آب پاک نمى‏ شود و یک بار شستن کافى است؛ گرچه احتیاط مستحب این است که دو بار شسته شود و افضل آن است که سه بار شسته شود.

کد سایت fa1076
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی