اگر شخص استبراء نکند و رطوبتی از او خارج شود و مطمئن باشد ادراری در مجرا باقی نمانده، آیا مایع مزبور نجس است؟
اگر شخص استبراء نکند و رطوبتی از او خارج شود و مطمئن باشد بولی در مجرا باقی نمانده، آیا مایع مزبور نجس است؟

باسمه تعالی

کسى که استبراء نکرده اگر به جهتی، مانند اینکه مدتى از بول کردن او گذشته است، یقین کند ادراری در مجرای ادرار نمانده است و بعد از آن رطوبتى ببیند و شک کند پاک است یا نه، آن رطوبت پاک است و وضو را هم باطل نمى‏ کند.

 

کد سایت fa1085