حکم قیام متصل به رکوع چیست؟
حکم قیام متصل به رکوع چیست؟

باسمه تعالی

مراد از «قیام متصل به رکوع» قیامی است که قبل از رفتن به رکوع رخ می دهد. این قیام از ارکان نماز محسوب می شود و در نماز همیشه باید از حالت قیام (ایستاده) به رکوع رفت. بنابراین اگر کسی پس از قرائت به اشتباه به سجده رود و قبل از سجده به یاد آورد که رکوع را انجام نداده است، باید ابتدا قیام متصل به رکوع را بجا آورد یعنی از حالت سجده کاملاً برخیزد و بایستد و سپس به رکوع رود نه این که از حالت سجده به رکوع برود.

 

کد سایت fa1095
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز