اگر کسی که نذری می کند و از بابت آن چیزی می خواهد، بعداً متوجه شود که توانایی انجام آن کار را ندارد حکمش چیست؟ اگر به انجام این کار به خداوند قسم خورده باشد، چه طور؟
اگر کسی که نذری می کند و از بابت آن چیزی می خواهد، بعداً متوجه شود که توانایی انجام آن کار را ندارد حکمش چیست؟ اگر به انجام این کار به خداوند قسم خورده باشد، چه طور؟

باسمه تعالی

نذر یا عهد یا قسم به امر غیر مقدور تعلّق نمی گیرد. بنابراین، اگر شخص بعد از نذر یا عهد یا قسم متوجه شود که به هیچ وجه توانایی انجام آن کار را ندارد، نذر یا عهد یا قسم وی منعقد نشده است و او مسئولیتی ندارد. اما اگر این کار برای او مشکل باشد، باید به نذر یا عهد یا قسم ـ در صورتی که سایر شرایط معتبر در آن محقق باشد ـ عمل کند.