آیا معامله کردن جواهرات بدلی حرام است یا حلال؟
آیا معامله کردن جواهرات بدلی حرام است یا حلال؟

باسمه تعالی

اگر معاملۀ جواهرات بدلی، با اطلاع طرفین نسبت به ویژگی های آن از جمله بدلی بودنش، صورت پذیرد، مانعی ندارد.

کد سایت fa1105