حدود پانزده سال است که نماز جمعه برگزار می کنیم. اما مردم می گویند فاصله نماز جمعه شما با محل دیگری که بیش از سی سال است نماز جمعه در آن جا برپا می شود، کمتر از حد لازم است. برای رفتن به نماز جمعه دو راه وجود دارد. راه اول راهی است عمومی که همه از آن استفاده می کنند و راه دوم راهی است که تنها پنج کیلومتر با نماز جمعه فاصله دارد ولی کسی از این مسیر استفاده نمی کند. با این اوصاف آیا می توانیم نماز جمعه خود را ادامه بدهیم یا باید آن را تعطیل کرد؟
حدود پانزده سال است که نماز جمعه برگزار می کنیم. اما مردم می گویند فاصله نماز جمعه شما با محل دیگری که بیش از سی سال است نماز جمعه در آن جا برپا می شود، کمتر از حد لازم است. برای رفتن به نماز جمعه دو راه وجود دارد. راه اول راهی است عمومی که همه از آن استفاده می کنند و راه دوم راهی است که تنها پنج کیلومتر با نماز جمعه فاصله دارد ولی کسی از این مسیر استفاده نمی کند. با این اوصاف آیا می توانیم نماز جمعه خود را ادامه بدهیم یا باید آن را تعطیل کرد؟

باسمه تعالى
معیار در این مورد، مسیر متعارف مردم است.

کد سایت fa1107 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نماز جمعه