آیا پدر جنین می توان جنین را به عقد موقت کسی درآورد؟
به خاطر برخی مسائل با باجناق و خانمش زندگی می کنیم. آیا همانطور که می شود پدر جنین، برای وی وصیت کند یا ملکی را برایش بخرد، نامبرده می تواند بر فرض مسلم شدن جنسیت جنین که دختر است، جنین را به عقد موقت فردی جهت مصالحی همچون محرمیت همسرش با نامحرم در آورد؟

باسمه تعالی

ازدواج با جنین، ولو جنسیت  آن معلوم باشد، خلاف احتیاط است، هر چند صحت آن خالی از وجه نیست. البته در این امر یقین به جنسیت لازم است که معمولاً چنین امری به صورت عادی حاصل نمی شود و بهتر است این کار را به بعد از تولد طفل موکول کنید.

 

کد سایت fa1111
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه