اگر مردی بخواهد مدت زمان زیادی (مثلا چند ماه) بدون زن وفرزند به سفر برود ولی زنش راضی به این کار نباشد آیا سفر مرد معصیت است؟
اگر مردی بخواهد مدت زمان زیادی (مثلا چند ماه) بدون زن وفرزند به سفر برود ولی زنش راضی به این کار نباشد آیا سفر مرد معصیت است؟ (با توجه به اینکه در این مدت نمی تواند با زنش همبستر شود)
باسمه تعالی
ترک نزدیکی با همسر بیش از چهار ماه جایز نیست. بنابراین، مردی که سفری بیش از این مدت انجام می دهد و همسر خود را همراه خود نمی برد و این سفر ضرورتی عقلایی مانند تجارت ندارد و همسر وی راضی به این سفر نیست، عملش معصیت و سفرش سفر معصیت است.
کد سایت fa1136 کد بایگانی 0