آیا نامادری - زن پدر - در همه ی احکام مثل مادر واقعی است؟ مثلاً آیا خواهران او مانند خاله ی واقعی به پسران همسرش محرم هستند؟ آیا مادر او هم مانند مادر بزرگ آنها است؟
آیا نامادری - زن پدر - در همه ی احکام مثل مادر واقعی است؟ مثلاً آیا خواهران او مانند خاله ی واقعی به پسران همسرش محرم هستند؟ آیا مادر او هم مانند مادر بزرگ آنها است؟
باسمه تعالی
نا مادری فقط بر پسران شوهر محرم است و محرم داماد های وی نیست. و بر پسران فقط همسر پدر محرم است و مادر وی یا خواهر وی جزو محارم محسوب نمی شوند.
کد سایت fa1149 کد بایگانی 0