معنای غش در معامله چیست؟ اگر کالا ایرادی دارد، آیا فروشنده حتماً باید آن اشکال را به خریدار بگوید؟
معنای غش در معامله چیست؟ اگر کالا ایرادی دارد، آیا فروشنده حتماً باید آن اشکال را به خریدار بگوید؟

باسمه تعالی
غش یک امر عقلایی است که در شرع حرام شده است. غش عبارت از اظهار چیزی خلاف واقع یا اخفاء عیب موجود است، پس اگر کالا ایراد آشکاری دارد که به صورت عادی قابل فهم است، اگر توسط فروشنده ابراز نشود، غش نیست. هر چند اگر مشتری در آینده از آن مطلع شود، خیار غبن یا عیب خواهد داشت.

کد سایت fa1150
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل