آیا می توان در شناخت حقیقت، به ولی فقیهی که معصوم از خطا و اشتباه نیست، اعتماد کرد؟
آیا می توان در شناخت حقیقت، به ولی فقیهی که معصوم از خطا و اشتباه نیست، اعتماد کرد؟

باسمه تعالی

1. ولی فقیه کسی است که به دلیل دارا بودن شرایطی از جمله فقاهت، عدالت  و کفایت،* ریاست و رهبری جامعۀ اسلامی از سوی شرع مقدس بر عهدۀ وی قرار داده شده است و او موظف است بر اساس دانش دینی خود در مسائل اجتماعی و حکومتی تصمیم گیری کند و احکامی را صادر کند.

2. شناخت حقیقت به معنای عام در بحث ولایت فقیه مطرح نیست و برای شناخت حقیقت در حوزۀ احکام و موضوعات اجتماعی و حکومتی، ولی فقیه طبق قواعد استنباط فقهی و طرق عقلائی و علمی مشروع عمل می کند که خالی از امکان خطا نیست ولی بر همگان واجب است از تصمیمات و احکام صادر شده توسط او اطاعت کنند.

 

* صلاحیت های علمی، عملی و مدیریتی برای رهبری جامعۀ اسلامی

کد سایت fa116
طبقه بندی موضوعی ولایت فقیه