اگر چیزی که به بول نجس شده را زیر آب لوله کشیِ متصل به کر بگیریم و عین نجاست برطرف شود و بعد از آن نیز آب روی متنجس بریزد، پاک می شود؟ یا حتماً باید بعد از برطرف شدن نجاست، آب را جدا کنیم و دوباره بریزیم؟
اگر چیزی که به بول نجس شده را زیر آب لوله کشی که متصل به کر است بگیریم و بدون این که آب را قطع و وصل کنیم، عین نجاست برطرف شود و بعد از آن نیز آب روی متنجس بریزد، آیا پاک می شود؟ آیا حتماً باید بعد از برطرف شدن نجاست، آب را جدا کنیم و دوباره بریزیم؟

باسمه تعالی

خیر نیازی به جدا کردن آب نیست و همین مقدار که در ادامۀ شستشو بعد از برطرف شدن عین نجاست یک بار آب کر به آن برسد، کافی است.

 

 

 

کد سایت fa1168
طبقه بندی موضوعی احکام آبها