آیا استفاده از روش های جدید درمان نازایی جایز است؟
همسر من اسپرم ندارد. با راهنمایی دکتر ما می توانیم از اسپرم شخص دیگری که با تزریق در رحم من انجام می شود بچه دار شویم. آیا این کار مشکل شرعی ندارد؟

باسمه تعالی
عمل تزریق اسپرم در رحم جایز است، هر چند باید توابع این باروری مانند مسأله نسبت بچه با صاحب اسپرم که پدر طبیعی او محسوب می شود، مورد توجه قرار گیرد.

کد سایت fa1169
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه|احکام پزشکی