حکم لواط چیست؟
حکم لواط چیست؟

لواط حرام است و حکم مرتکب آن در صورتی که نزد حاکم شرع اثبات شود، قتل است. البته از اعتراف به این عمل حتی در نزد حاکم شرع باید خوداری شود.

سوال مشابه: کد 771

کد سایت fa1180 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی حد لواط