صیغه ی عقد موقت چگونه باطل می شود؟
صیغه ی عقد موقت چگونه باطل می شود؟

به دو روش. اول با تمام شدن مدت مذکور در صیغه ی عقد و دوم با تصمیم مرد بر اتمام مدت و بخشیدن بقیه مدت عقد به زن.

کد سایت fa1181 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه