آیا صیغه کردن دختر شیر خوار جایز است؟
آیا صیغه کردن دختر شیرخوار جایز است؟

باسمه تعالی

1. برای ازدواج دائم یا موقت محدودیتی از نظر سن وجود ندارد. البته اگر قبل از بلوغ ازدواجی صورت گیرد، در صورتی صحیح است که ولی شرعی (پدر یا جد پدری) به آن اقدام کند و این اقدام باید با رعایت مصلحت طفل صورت پذیرد؛ هر چند تا حد امکان بهتر است ازدواج قبل از بلوغ صورت نگیرد تا زوجین با شناخت کامل نسبت به یکدیگر اقدام به ازدواج کنند و زندگی مشترک آن ها از استحکام بیشتری برخوردار باشد.

2. اگر دختری قبل از بلوغ به صورت دائم یا موقت ازدواج کند، نزدیکی با او تا زمان بلوغ جایز نیست.

 

 

کد سایت fa121
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه