اگر بکارت دختری بر اثر ازدواج بدون اذن پدر زائل شود، برای ازدواج مجدد با همان شخص یا دیگر افراد، می تواند بدون اذن پدر ازدواج کند؟ اصولاً ازدواج بدون اذن در حکم زنا است یا وطی به شبهه؟
اگر بکارت دختری بر اثر ازدواج بدون اذن پدر زائل شود، برای ازدواج مجدد با همان شخص یا دیگر افراد، می تواند بدون اذن پدر ازدواج کند؟ اصولاً ازدواج بدون اذن در حکم زنا است یا وطی به شبهه؟

باسمه تعالی

1. در ازدواج دختر رشیده ـ چه باکره و چه غیر باکره ـ اجازۀ پدر لازم نیست؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که اذن بگیرد و ازدواج دختر غیر رشیده ـ چه باکره و چه غیر باکره ـ بدون اذن پدر باطل و حرام است.

2. ازدواج بدون اذن پدر در جایی که باید به اذن وی باشد، با علم به شرط بودن اذن پدر در حکم زنا است؛ مگر در فرضی که گمان می کرده این ازدواج صرفاً یک کار حرام است ولی در عین حال صحیح و روابط جنسی اش مشروع است. در این فرض در حقیقت وطی به شبهه کرده است.