آیا برای رفتن به حج می توان از کسی قرض گرفت؟ شرایط آن چیست؟
آیا برای رفتن به حج می توان از کسی قرض گرفت؟ شرایط آن چیست؟

باسمه تعالی

اگر شخص مستطیع نباشد، جایز است برای رفتن به حج قرض کند و اگر قرض کرد و بداند که در سر رسید قرض به راحتی قرض را ادا خواهد کرد، مستطیع می شود و حجش حج واجب (حَجََّة الاسلام) محسوب می گردد.

 

کد سایت fa1217
طبقه بندی موضوعی احکام حج