آیا تدوین فیلم ها و عکس های زنانه توسط مردان جایز است؟ درآمد حاصل از آن حلال است؟
من کارم عکسبرداری و فیلمبرداری مجالسه.البته عکسبرداری و تصویربرداری از خانمها رو همکار خانم انجام میده اما بعد از اتمام کار عکسها و فیلمها رو باید از نظر فنی ببینم و برسی کنم تا مشکلی نداشته باشه.آیا این کار گناه است و آیا نمازی که میخونم و روزه ای که میگیرم درست است؟

باسمه تعالی

اگر عکس ها و فیلم ها متعلق به کسانی باشند که شما نمی شناسید و دیدن آنها به قصد لذت نباشد و مفاسد دیگری هم بر آن مترتب نباشد، بازبینی آنها توسط شما حرام نیست و درآمد حاصل از آن حلال است.

البته احتیاط مستحب آن است که تا جاییکه ضرورتی ندارد از تدوین فیلم ها و عکس های جشن های عروسی مسلمانان توسط جنس مخالف پرهیز شود.

 

کد سایت fa1223 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|روابط زن ومرد