چرا برخی از اتسان ها هر چه تلاش می کنند نمی توانند مانند اولیای خدا شوند؟ در حالی که اولیای الهی بعضاً در همان دوران جوانی به مدارج عالی معنوی رسیده اند. آیا تهذیب نفس به استعداد مربوط می شود؟
چرا برخی از اتسان ها هر چه تلاش می کنند نمی توانند مانند اولیای خدا شوند؟ در حالی که اولیای الهی بعضاً در همان دوران جوانی به مدارج عالی معنوی رسیده اند. آیا تهذیب نفس به استعداد مربوط می شود؟

باسمه تعالی

همان گونه که استعداد های مادی افراد متفاوت است و توان جسمی آن ها با هم یکسان نیست، استعداد معنوی افراد نیز متفاوت می باشد. البته استعداد یکی از عواملی است که می تواند در موفقیت شخص مؤثر باشد. ولی عامل مهم تر عزم، اراده و پشتکار است. بنابر این، همۀ افراد می توانند با عزم و اراده مراتب معنوی را طی کنند. البته اگر استعداد آنها بیشتر باشد، زودتر، راحت تر و بیش تر برای آنها نتیجه حاصل می شود.

کد سایت fa1224 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|رابطه با خدا