اینجانب اهل پاکستانم، اما از چند ماه پیش در کشور سعودی مشغول به کار هستم. اینجا موقع نماز چه در مسجد و چه در محل کار جهت انجام این فریضه به روش یک مسلمان شیعه احساس خطر می کنم. آیا می توانم در هنگام نماز دستانم را به صورت بسته بر روی هم بگذارم؟
اینجانب اهل پاکستانم، اما از چند ماه پیش در کشور سعودی مشغول به کار هستم. اینجا موقع نماز چه در مسجد و چه در محل کار جهت انجام این فریضه به روش یک مسلمان شیعه احساس خطر می کنم. آیا می توانم در هنگام نماز دستانم را به صورت بسته بر روی هم بگذارم؟

باسمه تعالی

در هر جایی که شرایط تقیۀ خوفی یا مداراتی وجود داشته باشد، تقیه جایز و در برخی موارد واجب است. در این مورد، با توجه به امکان خطر، تقیۀ خوفی جایز است و شخص می تواند به صورت دست بسته نماز بخواند.

 

 

کد سایت fa1226
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز