آیا خوردن الکل طبی که قابل شرب است با این فرض که مکلف یقین به مسکر بودن آن ندارد، اشکال دارد؟
آیا خوردن الکل طبی که قابل شرب است با این فرض که مکلف یقین به مسکر بودن آن ندارد، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

الکل طبی نجس نیست اما مسکر است و خوردنش حرام است.