حکم خوردن کِرم (حیوان خزنده) به عنوان دارو چیست؟
حکم خوردن کِرم (حیوان خزنده) چیست؟ آیا کِرم را به عنوان دارو می توان خورد؟ طبق گزارش اخیر پزشکی کِرم برای معالجه بیماری مثل تنگ نفس و مرض قند و تیفوس خیلی مفید است.

باسمه تعالی

1. خوردن کِرم (حیوان خزنده) حرام است.

2. استفاده از محّرمات در جهت درمان جایز نیست، مگر در صورت اضطرار و آن هم به قدر رفع ضرورت.

کد سایت fa124 کد بایگانی 0