خرید و فروش خانه های بدون سند و ساخت و ساز بدون جواز شهرداری چه حکمی دارد؟
خرید و فروش خانه های بدون سند چه حکمی دارد؟ ساخت و سازهای بدون جواز و مجوز شهرداری چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. خرید و فروش خانه های بدون سند در صورتی که منع قانونی نداشته باشد، جایز است.

2. ساخت و ساز بدون جواز شهرداری اگر با منع عملی شهرداری مواجه است، خالی از اشکال نیست.