در امر به معروف و نهی از منکر اگر فرد از کارش پشیمان شود ولی ما می دانیم آن منکر را دوباره انجام می دهد آیا باید او را نهی از منکر کنیم؟
در امر به معروف و نهی از منکر اگر فرد از کارش پشیمان شود ولی ما می دانیم آن منکر را دوباره انجام می دهد آیا باید او را نهی از منکر کنیم؟

باسمه تعالی

تا وفتی منکری از شخص صادر نشده است، نهی از منکر واجب نیست. اگر یک بار منکر را انجام داد و می دانیم که قصد دارد بار دیگر انجام دهد، نهی از منکر بنا بر احتیاط واجب است.

کد سایت fa1264 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی شرایط نهی از منکر