آیا فردی که اهل غیبت و اهل مسخره کردن و ... باشد، باید هر بار که ما او را می بینیم و هنوز شروع به صحبت نکرده، نهی از منکر کنیم و بگوییم که غیبت و مسخره کردن کار بدی است و این کار را نکن؟
آیا فردی که اهل غیبت و اهل مسخره کردن و ... باشد، باید هر بار که ما او را می بینیم و هنوز شروع به صحبت نکرده، نهی از منکر کنیم و بگوییم که غیبت و مسخره کردن کار بدی است و این کار را نکن؟

باسمه تعالی

1. تا زمانی که شخص منکری را انجام نداده است، نهی وی واجب نیست.

2. اگر شخص مقدمات منکری را آغاز کند و ما می دانیم که با این مقدمات به منکر منتهی می شود، احتیاط واجب نهی اوست.

کد سایت fa1270 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسخره کردن|شرایط نهی از منکر