می دانم پدرم به هنگام ساخت خانه، خمس آن را پرداخت نکرده است. آیا نمازهای من صحیح است یا نه؟ اگر نه باید نماز های قبلی را چه کنم و نمازهای بعدی را چگونه بخوانم؟
من از نظر مالی به پدرم وابسته ام و این را هم می دانم که پدرم به هنگام ساخت خانه، خمس آن را پرداخت نکرده است. آیا نمازهای من صحیح است یا نه؟ اگر نه باید نماز های قبلی را چه کنم و نمازهای بعدی را چگونه بخوانم؟

باسمه تعالی

نماز های شما در خانۀ پدری صحیح است.

 

کد سایت fa1275
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار