شخصی که شغلش ایجاب می کند به صورت نقد و مدت دار کار کند، آیا می تواند وجه نقد خود را در قبال یک چک شش ماهه اما اضافه تر دریافت کند؟
اگر شخصی شغلی داشته باشد که برای مواد اولیه، حساب نقد و مدت به کار می بردحال اگر وجه نقد خود را به اشخاص نیازمند تحویل داده و در مقابل 6 ماه دیگر وجه نقد را به اضافه مابه التفاوت مبلغ خرید مواد اولیه به صورت چک تحویل بگیرد چه حکمی دارد؟ آیا نزول حساب می شود؟

باسمه تعالی

اگر وجه نقد را به عنوان قرض به اشخاص نیازمند می دهد، نمی تواند اضافه بر آن را دریافت کند. این عمل ربا و حرام است.

 

کد سایت fa1279
طبقه بندی موضوعی احکام ربا