چت کردن در فضای مجازی با یک نامحرم چه حکمی دارد؟
آیا یک فرد می تواند با یک دختر چت کند؟ همانند محیط فیس بوک و ...، آیا این کار جایز است؟ اگر وی مطمئن باشد که این ارتباط منجر به فساد و بد اخلاقی نخواهد شد، چطور؟

باسمه تعالی

چت کردن یا صحبت کردن با نامحرم اگر به صورت عادی و متعارف و با رعایت حدود شرعی باشد و به قصد لذت نباشد، اشکالی ندارد اما احتیاط مستحب آن است که در غیر موارد ضروری از این کار پرهیز کند.

 

 

کد سایت fa1284
طبقه بندی موضوعی اینترنت