نشانه های بلوغ پسران چیست و اگر این ها محقق نشد، در چه سنی رعایت مسائل شرعیه بر ما واجب می شود؟
نشانه های بلوغ پسران چیست و اگر این ها محقق نشد، در چه سنی رعایت مسائل شرعیه بر ما واجب می شود؟

باسمه تعالی

بلوغ شرعی در پسران به یکی از دو طریق تحقق پیدا می کند: 1. رسیدن به بلوغ طبیعی که روئیدن موی خشن در عانه یا احتلام از علائم آن است 2. تمام شدن پانزده سال قمری.

کد سایت fa130
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید