اگر شخصی که محرم است به حمام برود و در حین شستشو ، از بدن یا سر او مو جدا شود چه حکمی دارد؟
اگر شخصی که محرم است به حمام برود و در حین شستشو ، از بدن یا سر او مو جدا شود چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

کندن مو به عمد و اختیار در حال احرام، چه عمرۀ مفرده، چه عمرۀ تمتع و چه حج تمتع، حرام است، ولی جدا شدن غیر اختیاری مو در اثر وضو یا غسل اشکالی ندارد.

کد سایت fa1309 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی محرمات احرام