حکم متنجس دوم را بیان فرمایید.
حکم متنجس دوم را بیان فرمایید.

باسمه تعالی

متنجس، نجس کننده است؛ مگر اینکه تعداد وسائط به حدی زیاد شود که عرفاً سرایت صدق نکند. بنابراین اگر عین نجاست با رطوبت مسری به شیء پاکی برخورد کند، آن را نجس می کند و اگر همان شیء (متنجس اول) با شیء پاک دیگری برخورد کند، آن را نجس می کند و اگر آن شیء (متنجس دوم) با شیء دیگری برخورد کند، آن را نجس می کند اما اگر آن شیء (متنجس سوم) با چیز دیگری برخورد کند، سرایت نجاست به آن چیز ثابت نیست.

کد سایت fa1311
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات