نحوۀ قضا و میزان کفارۀ روزه هایی که به واسطۀ بارداری و شیر دادن به بچه گرفته نشده اند، چگونه است؟
نحوۀ قضا و میزان کفارۀ روزه هایی که به واسطۀ بارداری و شیر دادن به بچه گرفته نشده اند، چگونه است؟


باسمه تعالی

در ازای هر روز که از روزه های زن به واسطۀ شیر دادن یا بارداری فوت می شود، یک مد طعام (معادل هفتصد و پنجاه گرم غذای متعارف) باید به فقیر پرداخت شود.

با این وصف، زنی که به دلیل بارداری یا شیردادن مثلاً 60 روز روزه اش فوت شده و در اولین زمان ممکن برای قضا، فقط 20 روز را قضا کرده است باید برای فوت روزه، 60 مد طعام و برای تأخیر قضای 40 روز، 40 مد طعام کفاره بدهد که مجموع آن 100 مد طعام می شود.

کد سایت fa1314 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا