آیا اگر هنگام خواندن صیغه ازدواج هیچ شاهدی نباشد ازدواج صحیح است؟ اگر بعد از خواندن صیغه بفهمیم که پدر آن صیغه را قبول نداشته است آیا اصلا می شود گفت که ازدواجی صورت گرفته است؟
آیا اگر هنگام خواندن صیغه ازدواج هیچ شاهدی وجود نداشته باشد ازدواج صحیح است؟ اگر بعد از خواندن صیغه بفهمیم که پدر آن صیغه را قبول نداشته است آیا اصلا می شود گفت ازدواجی صورت گرفته است؟

باسمه تعالی

1. در صحت ازدواج وجود شاهد شرط نیست.

2. در صحت ازدواج، موافقت پدر پسر شرط نیست.

3. در ازدواج دختر رشیده ـ چه باکره و چه غیر باکره ـ اجازۀ پدر لازم نیست؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که اذن بگیرد و ازدواج دختر غیر رشیده ـ چه باکره و چه غیر باکره ـ بدون اذن پدر باطل و حرام است.

4. آزار و رنجاندن پدر و مادر پسر و دختر حرام است، بنابراین هرچند چنین ازدواجی صحیح است ولی بخاطر رنجش پدر (چه پدر دختر و چه پدر پسر) مرتکب حرام شده اید.

 
کد سایت fa1339