آیا معامله ارز به ارز به صورت غیر نقد صحیح است؟
کسی 10000 افغانی را به شخصی دیگر به صورت معامله به مبلغ 300 هزار تومان تا شش ماه می دهد؛ یعنی افغانی را به تومان می فروشد و بعد از شش ماه این شخص تقریباً 15000 افغانی به دست می آورد. آیا این نوع معامله سود می شود یا خیر؟ زیرا نتیجه آن به مراتب بیشتر از سود است.

باسمه تعالی

در معاملۀ صرفی (تبدیل یک ارز به ارز دیگر) نقد بودن جنس در دو طرف معامله شرط است. بنابراین این شکل از معاملۀ صرفی باطل است.

 

کد سایت fa1374
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل