آیا کسی می تواند عکس علما یا شخصیت های مبارز و یا هنری را در صفحه ی فیسبوک خودش بگذارد؟
آیا کسی می تواند عکس علما یا شخصیت های مبارز و یا هنری را در صفحه ی فیسبوک خودش بگذارد؟

باسمه تعالی 

اگر منعی از سوی صاحب عکس وجود نداشته باشد و این عمل توهین و هتکی نسبت به وی محسوب نشود و ضرر یا مفسده ای بر آن مترتب نباشد، بلامانع است.

 

کد سایت fa1378
طبقه بندی موضوعی اینترنت