آیا مغرب شرعی همان خفاء شمس در افق است یا اینکه لازم است حمره مشرقیه هم زائل شود؟
آیا مغرب شرعی همان خفاء شمس در افق است یا اینکه لازم است حمره مشرقیه هم زائل شود؟

باسمه تعالی

1. معیار مغرب شرعی، پنهان شدن کامل یا همان خفاء کامل خورشید از افق واقعی هر مکان است. افق واقعی هر مکان نقطه ای است که اگر آن مکان به صورت دشت مسطح بود، خورشید از آن نقطه شروع به مخفی شدن می کرد. بنابراین صرف پنهان شدن خورشید در پشت کوه و مانند آن دلیل بر مغرب شرعی نیست.

2. خفاء خورشید از افق واقعی، همراه با زوال سرخی شرق (الحمرة المشرقیة) رخ می دهد و در واقع، چون احراز پنهان شدن خورشید از افق واقعی در بسیاری اوقات با موانعی مانند کوه مواجه است، شارع مقدس با ارائۀ علامتی در آسمان که معمولاً در دسترس قرار دارد، احراز آن را برای ملکفین تسهیل کرده است. بنابراین اگر این مخفی شدن از سائر طرق عقلائی اطمینان آور مانند محاسبات نجومی نیز معلوم شود، می توان نماز را بجا آورد و روزه را افطار کرد.

کد سایت fa1383
طبقه بندی موضوعی وقت نماز