خوردرن گوشت طاووس چه حکمی دارد؟
خوردرن گوشت طاووس چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

طاووس در زمرۀ مسوخ شمرده شده و خوردن گوشت یا تخم آن حرام است.

کد سایت fa1389 کد بایگانی 0